top of page

 WALDORFKOOLIDE AJALUGU


„Selle jaoks, kes tahab olla kasvataja, peab iga arenev inimolevus olema looduse            mõistatus, mis ootab  lahendamist.” 

Rudolf Steiner

Waldorfpedagoogika on Rudolf Steineri  (1861–1925) välja töötatud õpetamis- ja

kasvatusmeetod, mis põhineb antroposoofilisel inimeseõpetusel, laiemas  mõttes  antroposoofilisel  vaimuteadusel.

Waldorfpedagoogika eesmärk on võimaldada lapse ainuomase individuaalsuse vaba avaldumist ja arengut. 

Esimene   waldorfkool  rajati  1919.  a  Rudolf Steineri ja  Emil Molti  (1876–1936)   ühisel

ettevõtmisel. Emil Molt oli tollase Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor ja omanik, kes

soovis luua kooli oma töötajate lastele. Kool saigi nime  –  Stuttgarti  Vaba  Waldorfkool –

vabriku järgi.  Kooli  rajamise juures ja  üheks  esimeseks  õpetajaks  oli   Pärnus sündinud

mees Herbert Hahn (1890 – 1970).

 

Kooli asutamisele eelnesid Rudolf Steineri peetud loengkursused inimeseõpetuse, metoodilis-didaktiliste ja muude pedagoogiliste küsimuste alal. Hiljem järgnesid täiendavad loengud Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Hollandis

ja Inglismaal. Steiner nõustas ja koolitas uue kooli õpetajaskonda kuni oma elu lõpuni 1925. aastal.

Waldorfkoolis  hakati  rakendama  tolle aja   kohta  väga  uuenduslikke  põhimõtteid,  nagu laste

koosõpetamine sõltumata nende sotsiaalsest päritolust, andekusest ja tulevasest erialavalikust;

segaklassid,  istumajätmise  vältimine,  numbrilise  hindamise  asendamise  iseloomustusega,

käsitöö ja kunsti suurem osakaal, epohhiõpe, loovust arendav kujundlik õpetamisviis jm, millest

paljud   on  muutunud  tänapäeval  üldlevinud  pedagoogika  lahutamatuks  osaks.  Waldorfkooli

eripära  oli  ja  on ka kooli ja lastevanemate ning lastevanemate omavaheline tihedam suhtlus ja

koostöö.

 

Järgnevatel aastatel rajati uusi waldorfkoole nii Saksamaal kui mujal riikides, 1928. aastal tegutsesid waldorfkoolid Baselis, Budapestis, Londonis, Lissabonis ja New Yorkis. Natsionaalsotsialistlik aeg Saksamaal tõi kaasa waldorfkoolide järk-järgulise sulgemise, Teise maailmasõja järel avati Saksamaal koolid uuesti. 1970. aastatel kasvas waldorfkoolide arv nii Saksamaal kui mujal hüppeliselt, alates 1990. aastatest hakati waldorfkoole rajama ka Ida-Euroopas.

Kogu maailmas oli 2018 aastal 1092 waldorfkooli 64 riigis ja  1857 waldorflasteaeda  73 riigis.

Waldorfkoolide  ja waldorflasteadade, waldorfkoolide-  ja lasteaedade ühingute, waldorfkoolide õpetajate ja

koolitusorganisatsioonide nimekirja uuendatakse  iga aasta. 2019 a nimekiri on SIIN

Eesti waldorfkoolide ajalugu

1988. aasta sügisel taasasutati Eesti Antroposoofiline Selts (EAS), mille üheks eesmärgiks sai ka avalike loengute korraldamine. 1989. aasta kevad-talvel tuli EAS-i kutsel Tallinna Pedagoogikaülikooli täiendkoolituse raames loengusarja pidama Freddy Heimsch – Soomes tegutsev ravipedagoog, Lahti Steinerkooli üks asutajatest. Enne Eesti iseseisvumist oli tema esimene, kes pidas siin avaliku loengutsükli lapse arenguetappide ja waldorfpedagoogika põhialustest.

1989. a suvel korraldas EAS Tallinna Vanalinna Muusikamajas ja Pedagoogikaülikooli aulas õpetajatele, tudengitele kohtumise pr Margaret Meyercort´iga, staažika waldorfpedagoogiga Inglismaalt. Huvi oli suur, loengud läksid täismajale. Pärast loenguid toimusid aktiivsed arutelud.

Aeg uue kooli tekkimiseks oli küps. Oli hulk lapsevanemaid, kes olid avatud uuele. Tartus lõid suurpered isegi Tartu Pereliidu, eesmärgiga teadvustada ühiskonnale, et lapsed ei takista täiskasvanute elu, vaid vastupidi – meie lapsed panevad meid olukorda, kus me hindame ümber ajalisi ja ajatuid väärtusi, kasvatades eelkõige iseennast ja luues parima võimaliku keskkonna nende kasvamiseks. Waldorfkoolid sündisid lastevanemate initsiatiivist.

Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Põlvas algasid ettevalmistused waldorfpedagoogikal põhineva kooli rajamiseks. Vaja oli leida ruumid, õpetajad. Lapsevanemad moodustasid asjaajamise hõlbustamiseks seltsid, mille ülesandeks sai kooli loomine, waldorfpedagoogika põhimõtete tutvustamine.

1. sptembril 1990 alustas õppetööd 3 waldorfkooli: Tartus, Põlva vallas Rosma külas ja Tallinnas Nõmmel. 1991. a alustas waldorfkool Rakveres, 1992. a Arukülas ning 1993. a Viljandis. Tänaseks on waldorfkoolina tegevuse lõpetanud Tallinnas (Nõmmel)  ja Rakveres alustanud koolid, mis 1990. aastate lõpust jätkasid riiklikku õppekava järgivate erakoolidena. 

2001. aastast on Tallinnas taas waldorfkool, Tallinna Vaba Waldorfkool (Pelugulinnas).  7 aastat hiljem 2008. avas 1. klassi Erakool Läte, mis alates 2016. aastast on Waldorfkool Läte. Rakvere Waldorfkool  alustas 2011 a sügisel nime all Rakvere Vanalinna Kool. 2013 a sügisel  alustas Herbert Hahni kool, mis alates 2017 aastast on  Pärnu Waldorfkool.

Eestis tegutseb  2 erivajadustega õpilaste waldofkooli. Tartu Maarja Kool, mis on ainuke  munitsipaalomandis waldorfkool, alustas tegevust 1994 a., Hilariuse kool alustas 2005. aastal.

2018/2019 õppeaastal  õpib Eesti waldorfkoolides 1 402 õpilast:  põhikoolis on 1163,  gümnaasiumis 127 ja  koduõppel on 112 õpilast.


 

W100_LOGO_SLOGAN_ALTERNATIVE.jpg
Emil_und_Rudolf.jpg
419260bc909ab1a250x250p.jpg
bottom of page