Hilariuse Kooli Õpilaste vastuvÕtu kord

Alus: pÕhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Haridus- ja Teadusministri 
19.08.2010 nr 43 määrus "Õpilase kooli vastuvÕtmise üldised tingimused 
ja kord ning koolist väljaarvamise kord"

1. Hilariuse Kool on pÕhiharidust andev erakool. Hilariuse Kooli vÕetakse Õpilasi
nÕustamiskomisjoni (http://www.rajaleidja.ee/noustamiskomisjon-2/) otsuse alusel.
2. Toimetulekuklassi vÕetakse vastu Õpilasi, kellel on
• mÕÕdukas vÕi raske vaimupuue
• liitpuue ( vaimupuudele kaasneb liikumispuue, raskendatud tajumine,
konsertatsiooniraskused jne.)
3. Hilariuse Kooli vÕetakse vastu rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid Õpilasi.
Vabadele kohtade olemasolul vÕetakse vastu ka väljaspool Tallinna elavaid Õpilasi.
4. Lapsevanem/eestkostja esitab direktorile kooli vastuvÕtmiseks kirjaliku avalduse,
millele lisanduvad nÕustamiskomisjoni otsus ja kÕik nÕustamiskomisjonile esitatud
dokumendid. Avaldusi saab esitada aasta ringi, v.a puhkuse ajal juulis.
5. Kooli kolleegium vaatab laekunud avaldused läbi ja tutvub esitatud dokumentidega.
KlassiÕpetaja kutsub lapsevanema/eestkostja koos Õpilasega vestlusele.
6. Õpilase vastuvÕtust teavitatakse lapsevanemat suuliselt. Õpilaskohtade puudumisest
vastavas klassis teavitatakse lapsevanemat kirjalikult (e-posti olemasolul
elektroonilise kirjaga).
7. Õpilase vastuvÕtmise kohta väljastab kool kirjaliku teatise koolile, kust Õpilane
saabus.
8. Õpilane lahkub Õppeaasta keskel koolist ainult vanema soovil (kirjalik avaldus)
9. Käesolevat korda muudetakse vajaduse järgi. Muudatused kooskÕlastatakse kooli
kolleegiumi ja üldkoguga . Muudetud korra kinnitab MTÜ Tallinna Erivajadustega
Laste ja Noorte Tugiühing.

KÕik dokumendid palume esitada kiirköitjas. Järgmiseks Õppeaastaks Hilariuse Kooli
soovijatel pöörduda eelneva Õppeaasta 3.–4. Õppeveerandi jooksul.

kooli vastuvÕtmise avaldus

Hilariuse kool I Aadress: Sõle 40, Tallinn I registrikood 80206046