top of page

Hilariuse Kooli Õpilaste vastuvÕtu kord

Alus: pÕhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Haridus- ja Teadusministri 
19.08.2010 nr 43 määrus "Õpilase kooli vastuvÕtmise üldised tingimused 
ja kord ning koolist väljaarvamise kord"

1. Hilariuse Kool on pÕhiharidust andev erakool. Hilariuse Kooli vÕetakse Õpilasi
nÕustamiskomisjoni (http://www.rajaleidja.ee/noustamiskomisjon-2/) otsuse alusel.
2. Toimetuleku- ja hooldusklassi vÕetakse vastu Õpilasi, kellel on
• mÕÕdukas vÕi raske vaimupuue
• liitpuue ( vaimupuudele kaasneb liikumispuue, raskendatud tajumine,
konsertatsiooniraskused jne.)
3. Hilariuse Kooli vÕetakse vastu rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavaid Õpilasi.
Vabadele kohtade olemasolul vÕetakse vastu ka väljaspool Tallinna elavaid Õpilasi.
4. Lapsevanem/eestkostja esitab direktorile kooli vastuvÕtmiseks kirjaliku avalduse,
millele lisanduvad nÕustamiskomisjoni otsus ja kÕik nÕustamiskomisjonile esitatud
dokumendid (vÕib saata ka hiljem, kui otsuse tegemine vÕtab aega). Avaldusi saab esitada aasta ringi, v.a puhkuse ajal juulis.
5. Kooli vastuvÕtukomisjon vaatab laekunud avaldused läbi ja tutvub esitatud dokumentidega.
direktor kutsub lapsevanema/eestkostja koos Õpilasega vestlusele.
6. Õpilase vastuvÕtust teavitatakse lapsevanemat suuliselt vÕi e-posti teel. Õpilaskohtade puudumisest
vastavas klassis teavitatakse lapsevanemat e-posti teel kirjalikult.
7. Õpilane lahkub Õppeaasta keskel koolist ainult vanema soovil (kirjalik avaldus)
8. Käesolevat korda muudetakse vajaduse järgi. Muudatused kooskÕlastatakse kooli
ÕppenÕukogu ja hoolekoguga . Muudetud korra kinnitab MTÜ Erivajadustega
Laste ja Noorte Tugiühing.

kooli vastuvÕtmise avaldus

bottom of page