MISSIOON

Hilariuse Kool on loomingulise Õpikeskkonnaga Õpilase individuaalset eripära arvestav kool.

 

VISIOON

 

Olla kaasaegne, sÕbraliku Õhkkonnaga kool, kus arendatakse Õpilaste sotsiaalseid ja praktilisi oskusi waldorfpedagoogika kaudu.

 

MOTO

 

Väärtustades teineteist.

 

VÄÄRTUSED

 

1.Waldorfpedagoogilised pÕhimÕtted: lapse vaimu, keha ja hinge arendav eakohane Õpikeskkond.

Arendame iga lapse ainuomaseid individuaalseid omadusi, toetame neid igakülgselt läbi mÕtlemise, tunnete ja tahte arendamise, meie Õppetegevus on tasakaalukas ja lÕimitud Õppeainetega. 

 

2.VÕrdsus, hooliv ja lugupidav suhtumine, erinevuste arvestamine, austus, sallivus.

Hoolime iga lapse ja töötaja tervisest, heaolust, arengust ning saavutustest. Arvestame iga lapse ja töötaja individuaalsusega, kohandame Õpikeskkonda, oleme tolerantsed ja abivalmid. Oleme mÕistvad ja sallivad erinevuste suhtes. Austame teineteist.

 

3.Loomingulisus ja professionaalsus.

Oleme loomingulised, millega kaasneb vastutus. Arendame pidevat enesetäiendamist ja enesearengut. Jagame üksteisega kogemusi.

 

4.Koostöös toimiv meeskond.

Oleme toetav ja mÕistev meeskond. Loome üheskoos sotsiaalse ja füüsilise keskkonna, mis tagab igaühele heaolutunde. Arendame ka spetsialistide omavahelist koostööd. Arendame tihedat koostööd ning suhtlemist kooli ja lapsevanemate vahel.

 

5. Huumor ja rÕÕm, positiivsus.

Oleme positiivsed ja heatahtlikud üksteise suhtes. Teeme oma tööd rÕÕmuga. Leiame igast raskest olukorrast väljapääsu.

Hilariuse kooli ajalugu

Hilariuse Kool on loodud lapsevanemate soovil, kes otsisid oma erivajadustega lastele alternatiivi tolleaegsel haridusmaastikul.

Kooli nimi pärineb pühalt Hilariuselt, kes on keskaegne erivajadustega inimeste kaitsepühak.

Kool  alustas tööd 2005.aasta sügisel. Esimesse klassi tuli kolm Õpilast ja esimeseks Õpetajaks oli Cathy Talviste. Kooli juhtimise vÕttis enda peale Inga Juuse. Vaimseks teejuhiks oli Liia Laanmets-Ojap.